پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7 پلن 8 پلن 9
فضا 10 مگابایت 50 مگابایت 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1000 مگابایت 2000 مگابایت 5000 مگابایت 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
افزودن دامنه 1 1 2 2 3 3 4 4 5
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
بکاپ منظم منظم منظم منظم منظم منظم منظم منظم منظم
پشتیبانی PHP دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
کنترل پنل دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
قیمت سالانه (ریال) 100000 400000 600000 1000000 2000000 3000000 5000000 10000000 15000000